Wykorzystując możliwości jakie daje Europejski Fundusz Społeczny w szkołach AWANS powołano do życia jednostkę zajmującą się pozyskiwaniem funduszy na rozwój szkoły i wzbogacenie procesu nauczania uczniów.

Dzięki staraniom zespołu ds. projektów uzyskujemy dofinansowania na kursy dla uczniów szkoły, staże, doradztwo indywidualne i grupowe czy też studia podyplomowe dla nauczycieli.

Koordynatorzy projektów:
Izabela Mroczek
Kamila Orlińska

 

Biuro Projektów:

Awans Szkołyul. Helenówek 4, Kielce

Awans Szkoły41 345 28 32 wewn. 25

fundusze eu
polska
świętokrzyskie
eu

Projekt w trakcie realizacji

Informujemy, iż rozpoczynamy działania związane z realizacją projektu „Szkoły AWANS w Grecji” finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Jest to projekt związany z mobilnością zagraniczną uczniów w celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego w zawodach: technik ekonomista, technik weterynarii, technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik turystyki, technik reklamy, technik architektury krajobrazu.

Uczestnicy projektu: 30 uczniów wybranych w drodze rekrutacji – dotyczy uczniów od klas II obecnie – w formularzu nauczyciel podaje dane na koniec I semestru bieżącego roku szkolnego

Miejsce docelowe: Saloniki, Grecja

Termin mobilności zagranicznej: 10.11-23.11.2024

Formularze zgłoszeniowe do projektu znajdują się na stoliku przed sekretariatem w budynku Helenówek 4.

Termin końcowy składania formularzy to 17.05.2024. Prosimy podkreślić ten termin uczniom – po tym terminie formularze nie będą przyjmowane.

 

Projekty zakończone

Projekt: „Szkoły AWANS w Grecji”

Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000077410

Realizator: Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej MłodzieżyProjekt finansowany jest ze środków EFS w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027

30 uczniów odbyło 2-tygodniową praktykę zagraniczną w przedsiębiorstwie zgodnie ze swoim kierunkiem kształcenia. Z założenia projekt jest wielozawodowy, i w jego skład weszli przedstawiciele następujących zawodów: ekonomia, weterynaria, logistyka, gastronomia, informatyka, fryzjerstwo. Uczniowie, odbyli praktyczną naukę u przedsiębiorców, zgodnie z założonymi programami staży.

Cele projektu to:

– Zdobycie praktyki zawodowej przez 30 uczniów poprzez udział w mobilności zawodowej

– Wzmocnienie umiejętności językowych, języka angielskiego ze szczególnym uwzględnieniem języka branżowego przez 30 uczniów

– Wzrost wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny uczniów

Wyjazd zrealizowano w okresie 07-20.04.2024

„Mobilności w ramach akredytacji” 

Fotorelacja

W ramach posiadanej akredytacji Erasmus+ otrzymaliśmy wsparcie na 5 mobilności uczniów.

Realizatorem projektów jest Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży. Poprzez zaplanowane działania realizowane są następujące cele:

1: Zdobycie praktyki zawodowej przez 90 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji przez 6 nauczycieli ze szkół AWANS poprzez udział w mobilności zagranicznej w ciągu kolejnych 3 lat szkolnych.

2: Wzmocnienie nauczania języków obcych w Szkołach AWANS


1. Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006458

Okres mobilności 14.03-25.03.2022. Grupa 16 uczniów pod opieką nauczyciela uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych na Malcie.  Uczniowie zdobywali pierwsze doświadczenia zawodowe w następujących specjalnościach: technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa, technik przemysłu mody technik pojazdów samochodowych.

W praktykach na Malcie uczestniczyli również nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży informatycznej.

2. Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-VET-000006458

Okres mobilności 04.04-15.04.2022. Grupa 18 uczniów pod opieką nauczyciela uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Grecji.  Zawody, które wzięły udział w tym wyjeździe to: technik informatyk technik logistyk, technik ekonomista, technik reklamy.

3. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053789

Okres mobilności 03.04-15.04.2023. Grupa 15 uczniów pod opieką nauczyciela uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Uczniowie zdobywali doświadczenie w zawodach: technik ekonomista, technik żywienia, technik organizacji turystyki, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa.

4. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053789

Okres mobilności 17.04-28.04.2023. Grupa 15 uczniów pod opieką nauczyciela uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych w Hiszpanii. Zawody reprezentowane przez uczniów to: technik weterynarii, technik hotelarstwa, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik przemysłu mody.

W ramach tego projektu również nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych uczestniczył w job shadowing na Malcie.

5. Numer projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053789.

Okres mobilności: 15.01-26.01.2023. Grupa 9 uczniów z zawodów technik informatyk i technik programista uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach w Hiszpanii.

6. Numer projektu: 2023-1-PL01-KA121-VET-000129378

Okres mobilności 04.03-15.03.2023. 23 uczniów pod opieką nauczycieli uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach na Malcie. Zawody, które uczestniczyły to: technik architektury krajobrazu, technik przemysłu mody, technik informatyk, technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik pojazdów samochodowych.

W projekcie przez okres 1 tygodnia uczestniczył również nauczyciel przedmiotów logistycznych.

Projekt „Kursy i staże w szkołach AWANS – II”

Projekt „Kursy i staże w szkołach AWANS – II” to była kontynuacja projektu realizowanego poprzednio w naszych szkołach, w ramach którego uczniowie przechodzili doradztwo zawodowe, nabyli nowych umiejętności uczestnicząc w kursach i szkoleniach, a następnie  odbyli 150 h stażu u lokalnych pracodawców.  Najaktywniejsi uczestnicy wzieli udział w kursie prawo jazdy kat. B.

Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w okresie: 01.04.2011 – 30.06.2011

Projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”.

Projekt pn. „Wspólnie do lepszej przyszłości” zrealizowany przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży, miał na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów i uczennic z ZSZ i Gimnazjum, pochodzących z powiatu koneckiego, w zakresie kompetencji kluczowych (informatyka, język angielski, przedsiębiorczość) oraz wskazanie im mechanizmów, wzorców, zachowań, które uchronią ich przed wykluczeniem społecznym.

Osiągnięto zakładane rezultaty tj.:

 • 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (16 dziewcząt i 14 chłopców) zakończyło udział w projekcie
 • 30 osób zdobyło wiedzę z zakresu informatyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i mechanizmów poruszania się po rynku pracy
 • 30 osób zdobyło wiedzę i umiejętności z zakresu mentoringu praktycznego
 • podniesiono świadomość uczestników w zakresie korzyści płynących ze zdobytej wiedzy
 • zdefiniowano potrzeby edukacyjne młodzieży
 • zwiększono mobilność i aktywność społeczną młodzieży.

Projekt przeznaczony był dla uczniów naszych szkół AWANS mieszczących się w Kielcach, Końskich, Skarżysku, Pińczowie i Jędrzejowie. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczniów na uzyskanie kwalifikacji pozwalających znaleźć pracę poprzez analizę potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowe bezpłatne kursy, szkolenia i wyjazdy edukacyjne:

 • kursy spawacza (29 beneficjentów)
 • kurs opiekunów wycieczek zagranicznych (15 beneficjentów)
 • kurs organizatorów imprez masowych (16 beneficjentów)
 • kurs na prawo jazdy kat. B (46 beneficjentów)
 • kurs obsługi koparko-ładowarki (25 beneficjentów)
 • szkolenia na uprawnienia hydraulika (10 beneficjentów)
 • szkolenia z tworzenia sufitów podwieszanych (11 beneficjentów)
 • szkolenie wyposażenie sanitarne budynków (10 beneficjentów)
 • szkolenie z obsługi sprzętu diagnostycznego (15 beneficjentów)
 • szkolenie HACCP (18 beneficjentów)

Projekt przeznaczony był dla uczniów szkoły AWANS w Kielcach. Wszystkie osoby, posiadały wykształcenie gimnazjalne, nie ukończyły 24 roku życia i posiadały status osób uczących się.

W projekcie wzięły udział 427 osoby, w tym 226 K. Wdrożono programy rozwojowe w 5 szkołach uczestniczących w projekcie. Udzielono 900 porad (489 K) i sporządzono 573 IPD (304 K). 382 uczniów (233 K) uczestniczyło w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, 277 uczniów (206 K), objęto zajęciami zawodowymi.

W ramach zadania uczniowie otrzymali dodatkowo bezpłatne kursy, szkolenia i zajęcia wyrównawcze dla klas maturalnych z matematyki i języka angielskiego. W zajęciach wyrównawczych z matematyki w projekcie uczestniczyło w sumie 155 beneficjentów (93 K), w zajęciach z języka angielskiego 108 beneficjentów (68 K).

 • kurs prawo jazdy kat. B (33 beneficjentów)
 • kurs wizażu  (36 beneficjentów)
 • kurs ICT – wykorzystanie narzędzi CAD do tworzenia rysunków dwuwymiarowych (24 beneficjentów)
 • kurs obsługi kasy fiskalnej z gospodarką magazynową (24 beneficjentów)
 • szkolenie organizacja imprez okolicznościowych, a HACCP wraz z podstawami baristyki (24 beneficjentów)
 • szkolenie kelner-barman (24 beneficjentów)
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej (120 beneficjentów)

Projekt realizowany z działania 9.5 PO KL przez Oddział Wojewódzki Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży. Projekt przeznaczony dla uczniów szkół AWANS, którzy kształcą się w szkołach w Pińczowie. Celem projektu było wzmocnienie umiejętności zawodowych przez 16 osób i nabycie kompetencji kluczowych przez 25 osób w okresie 01.09.2014-31.01.2015. Uczniowie w ramach projektu mieli zapewnione doradztwo, zajęcia wyrównawcze z polskiego, angielskiego i matematyki oraz specjalistyczne szkolenie z diagnostyki samochodowej.

Projekt realizowany z działania 9.5 PO KL przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży. Projekt przeznaczony dla uczniów szkół AWANS, którzy kształcą się na kierunkach gastronomicznych. Celem projektu jest podniesienie umiejętności zawodowych, praktycznych i komunikacji interpersonalnej przez 20 uczniów w okresie 01.09.2014-31.01.2015. Oprócz zajęć praktycznych związanych z carvingiem uczniowie przeszli również doradztwo, które przygotuje młodzież na zetknięcie z rynkiem pracy.

Od 1 czerwca 2014 działał projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”. Projekt  współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany na zasadach projektów.

W ramach projektu 20 uczniów szkół AWANS z klas o profilu gastronomicznym wyjechało na dwutygodniowe zagraniczne staże zawodowe do Rimini we Włoszech.

Projekt ruszył od 22 października 2013 roku. Realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pozwolił zdobyć doświadczenia zawodowego 20 uczniom Technikum Usług Fryzjerskich w Kielcach oraz uczniom szkół zawodowych z regionu. Uczniowie wyjechali na dwutygodniowe praktyki do Londynu (Anglia).

Projekt ruszył od 1 listopada 2013 roku. Realizowany w ramach projektu systemowego „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”.

Projekt  współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pozwolił zdobyć doświadczenie zawodowe 20 uczniom szkół zawodowych o profilu fryzjerskim. Uczniowie wyjechali na dwutygodniowe praktyki do Londynu (Anglia).

Od 1 grudnia 2012 realizowany był projekt „Attractive Work Abroad – New Skills for our students”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu 60 uczniów Technikum Hotelarskiego wyjechało na dwutygodniowe zagraniczne staże zawodowe do Irlandii. Uczniowie mieszkali i pracowali w miejscowości Thomastown. Pierwsza 15 osobowa grupa wyjechała 3 marca 2013 r.

Od stycznia 2013 rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu pn. „zaAWANSowane szkolenia spełniają marzenia”, który umożliwi naszym uczniom ze szkół AWANS z całego województwa udział w następujących darmowych kursach/szkoleniach:

 • kurs spawacza
 • kurs obsługi koparko-ładowarki
 • kurs obsługi wózków widłowych
 • kurs przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
 • kurs kucharza z organizacją przyjęć okolicznościowych z wykorzystaniem produktów regionalnych
 •  szkolenie opiekunka dziecięca z prawem jazdy kat. B
 • szkolenia opiekunka osób starszych z j. niemieckim i prawem jazdy kat. B
 • szkolenie wizaż
 • szkolenie kelner/barman
 • szkolenie fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej i rozliczeniami gotówkowo-walutowymi
Dodatkowo uczniowie objęci zostali doradztwem zawodowym, a uczniowie klas maturalnych uzyskali bezpłatne przygotowanie do matury z j. polskiego, angielskiego oraz matematyki.

Umowa nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014654
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie odbycia szkolenia zawodowego we Włoszech przez 30 uczniów szkół w okresie 31 grudnia 2015 do 30 grudnia 2016.

Miejsce praktyk – Rimini, Włochy.

W ramach projektu 30 uczniów naszych szkół z różnych zawodów – kucharze, fryzjerzy, hotelarze wyjadą na trzytygodniowe praktyki zawodowe

Nr projektu: RPSW.08.05.04-26-0001/20
Okres realizacji: 01.09.2020-31.03.2022
Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Przewidziane formy wsparcia:

 • Doradztwo indywidualne i grupowe
 • Kursy
 • Staże (z wynagrodzeniem dla uczestnika)
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli

 

Nr projektu: RPSW.08.05.01-26-0016/18
Okres realizacji: 02.01.2019-30.04.2020
Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Przewidziane formy wsparcia: doradztwo indywidualne i grupowe, kursy, panel dyskusyjny z pracodawcami, staże (z wynagrodzeniem dla uczestnika).

Planowane kursy:
Kurs mobilny stylista-wizażysta
Kurs profesjonalny pracownik w obiekcie hotelarskim (noclegowym)
Kurs grafika komputerowa Corel, Photoshop, ECDL-S4
Kurs operator koparko-ładowarki
Kurs profesjonalny kelner z warsztatami baristy

Nr umowy: 2018-1-PL01-KA102-048108
Okres realizacji: 31.12.2018-30.12.2019

Projekt finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Skierowany jest do 30 uczniów szkół zawodowych i techników oraz 2 nauczycieli/pracowników administracji, którzy w ramach projektu wyjadą na dwutygodniowe staże w zagranicznych przedsiębiorstwach w Walencji (Hiszpania).

Umowa nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-014653
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest umożliwienie odbycia szkolenia zawodowego w Hiszpanii przez 30 uczniów szkół w okresie 31 grudnia 2015 do 30 grudnia 2016.

Miejsce praktyk – Walencja, Hiszpania.

W ramach projektu 30 uczniów naszych szkół z różnych zawodów – kucharze, fryzjerzy, mechanicy, budowlańcy, hotelarze i inni, wyjadą na trzytygodniowe praktyki zawodowe.